Deel dit artikel:

Bouw nieuwe sluis in Kornwerderzand

Het initiatief voor de bouw van de nieuwe sluis te Kornwerderzand heeft de aandacht getrokken van de regioteams Wadden en IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond. Na kennisname van de bijbehorende projectstukken is het Watersportverbond van mening dat de vaarrecreanten in hun belang worden geschaad. Het Watersportverbond heeft dan ook een zienswijze ingediend bij de Gemeente Súdwest-Fryslân. De zienswijze is in goede samenwerking opgesteld met de Vereniging Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Vele leden van deze organisaties en andere watersporters passeren jaarlijks deze sluis.

Om tot een goede zienswijze te komen hebben de organisaties samen overlegd en met de projectleider van de sluisombouw om de tafel gezeten. Uit dit overleg is gebleken dat in dit stadium nog vele problemen moeten wordt opgelost. Problemen bijvoorbeeld over de (water)veiligheid van de zeewering en verkeersveiligheid bij de noordelijk liggende verkeersbruggen. Deze problemen kunnen grote invloed hebben op de variantkeuze van de sluizen, op de stremmingen tijdens de bouw en de bouwperiode. Aangeboden is om constructief mee te denken en zo de belangen van de watersporters optimaal te behartigen.
De doorvaartbreedte van de nieuwe sluis beïnvloedt de doorvaartbreedte van de nieuwe bruggen en daarmee de afmetingen van de nieuwe stormvloedkering. De watersportorganisaties hebben hun bezorgdheid laten klinken over de ontkoppeling van de bouw van de toekomstige stormvloedkering en de bouw van de bruggen en de nieuwe sluizen. Als de juiste bouwvolgorde wordt gekozen, eerst de stormvloedkering, kan ook in de relatief rustige winterperiode worden gewerkt aan de sluis.

De zienswijze is tweeledig en omvat:

1) De stremmingen tijdens de bouwperiode van de nieuw sluis. Verzoek om (extra) aanlegvoorzieningen voor de pleziervaart in verband met te verwachten langere wachttijden in de piekmomenten en de veiligheid met betrekking tot onder andere getij en scheiding beroeps- en recreatievaart.

2) De inrichting van de nieuwe sluis bij de ingebruikname. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid een grotere en bredere kolk te bouwen dan de huidige kolk. Een nadere inrichting van de kolk is in deze fase van het plan mogelijk niet aan de orde, maar zal dit wel zijn zodra een aanbesteding van de bouw zijn beslag moet krijgen. De inrichting bepaalt in enige mate de kosten van de bouw. De nieuwe kolk zal ook in de toekomst ingericht worden als gemengde sluis, dat wil zeggen een sluis voor recreatievaart en voor beroepsvaart. Beide groepen hebben zo hun specifieke wensen. Gevraagd is om in een vroeg stadium betrokken te worden bij de inrichting en afwerking van de sluis.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

naar boven