Deel dit artikel:

Meld waterplantenoverlast in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Regio Noord-Holland - Op veel plaatsen in Nederland hebben waterrijke gebieden last van explosief groeiende waterplanten. In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaat het om de smalle waterpest. De afgelopen periode heeft Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de groei van de waterplanten in het grootste (binnen)meer van in Noord-Holland nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment wordt er nog geen overlast van waterplanten waargenomen. Ook recreanten bevestigen dit. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, worden de planten daarom nog niet gemaaid.

Het recreatieschap gaat de waterplanten pas verwijderen op het moment dat er overlast wordt ervaren. Waterplanten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het ecologisch systeem. Daarom wordt er alleen gemaaid op plekken waar de overlast voor de watersport het grootst is. Zodra het recreatieschap de planten gaat maaien, wordt er langs de randen van het gemaaide gedeelte recreatiebetonning aangebracht. De betonning geeft aan waar wel en waar niet gevaren kan worden. De meest actuele informatie over de maaiwerkzaamheden is te vinden op de website of Facebookpagina van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Wanneer recreanten overlast van waterplanten ervaren, dan kunnen zij dit doorgeven via info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Het is van belang dat zij hierbij zo goed mogelijk de locatie van de overlast vermelden.

Duurzame verwerking van de waterplanten
In overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gesproken over de meest milieuvriendelijke manier van verwerken van gemaaide waterplanten. Er is besloten om de waterplanten te laten indrogen op de Saskerleidam. De smalle waterpest is een plant die snel indroogt, waardoor er weinig materiaal overblijft. Met deze duurzame manier van verwerken wordt voldaan aan de Wet Milieubeheer. De gemaaide planten worden na het drogen vermengd met de ondergrond, waarbij de gehele dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Op deze manier krijgt de Saskerleidam weer haar vertrouwde groene uitstraling.

Vooruitblik
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlast van de waterplanten een veelomvattend vraagstuk is. In de zoektocht naar een blijvende oplossing voor de overlast van de waterplanten, worden diverse andere ontwikkelingen op en rond het meer meegenomen. Denk hierbij aan de gewenste duurzame verbetering van de zwemwaterkwaliteit. Hierbij werkt het recreatieschap samen met het hoogheemraadschap, Landschap Noord-Holland, de provincie en diverse andere belanghebbenden. Ook wordt afstemming gezocht met andere vaargebieden in Nederland waar dit vraagstuk speelt.

Regioteam Noord-Holland
In februari 2018 bood Truida Bakker van het regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond namens meer dan 590 gebruikers van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer een petitie aan bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de waterplantenproblematiek in het gebied onder de aandacht te brengen. Het regioteam is blij dat dat er met alle betrokken waterbeheerders overlegd wordt over de aanpak van het probleem en dat watersporters en recreanten de overlast ergens kunnen melden. Meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam is hier te vinden.

naar boven