Deel dit artikel:

Update Peilbesluit IJsselmeergebied

Het Watersportverbond heeft eind 2015 via de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren een formele zienswijze ingediend op het voorgenomen peilbesluit zoals verwoord in het document “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” van september 2015.

 De Stichting Waterrecreatie is jaren vertegenwoordigd geweest in het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) en heeft aanhoudend gewezen op de gevolgen van een nieuw peilbesluit voor de watersport in het gebied, de individuele havens, stranden en oevers. Er zijn in totaal 67 zienswijzen ontvangen. De reacties zijn afkomstig van overheden (13), belangenorganisaties (9) en particulieren/bedrijven (45).

Korte samenvatting zienswijzen
Diverse insprekers hebben gevraagd om de gevolgen van het voorgenomen peilbesluit voor de (lokale) economie te onderzoeken, inclusief de financiële consequenties van direct belanghebbenden. Het ging dan vooral om de watersportsector, maar ook individuele bedrijven of bewoners. Een van de insprekers deed de suggestie voor het opstellen van een Economische Effect Rapportage (EER). Diverse insprekers stelden voor om gezamenlijk met Rijkswaterstaat een nulmeting uit te voeren van de fysieke situatie bij de jachthavens, watersportbedrijven en recreatievoorzieningen om schade te kunnen beoordelen. In het verlengde hier vroegen een aantal insprekers om mitigerende maatregelen en/of een financiële tegemoetkoming in het geval van schade of inkomstenderving. Een inspreker gaf aan dat als het waterpeil verhoogd wordt er geen schepen op de werf afgespoten kunnen worden, met als gevolg dat de scheepswerf stil komt te liggen. Dit is een voorbeeld van mogelijke rechtstreekse schade als gevolg van het nieuwe peilbesluit.

Voorlopig standpunt bevoegd gezag
Bij de voorbereiding van de Deltabeslissing IJsselmeergebied is een kostenbatenanalyse uitgevoerd door het CPB. Mede op basis hiervan is het onderhavige voorkeursalternatief vastgesteld. Het bevoegd gezag ziet echter wel in dat de benoemde mogelijke economische effecten op kunnen treden en betrekt deze in het milieueffectonderzoek. De resultaten van dit onderzoek en de beoordeling daarvan worden opgenomen in het MER. Inmiddels is gebleken dat het bevoegd gezag van mening is dat in die gevallen waar sprake is van een nadelig effect, bijvoorbeeld door een verminderde waterdiepte in de maanden augustus en september, door belanghebbenden de weg van de schadecompensatie regeling beschikbaar is.

De gezamenlijke partijen in de watersport (Watersportverbond, HISWA Vereniging, ANWB en RECRON) zijn van mening dat dit zo niet kan en heeft laten weten dit niet te accepteren. Naar de mening van de watersportsector dient vooraf onderzocht te worden waar en in welke mate de sector nadeel van de verminderde waterstand ondervind en waar (vooraf) mitigerende (lees; baggeren) maatregelen getroffen moeten worden. Hiermee geconfronteerd heeft het bevoegd gezag besloten de ter inzage legging van het peilbesluit te verdagen tot na de zomer van 2017 (dus niet in mei 2017).

Aangepaste planning
2017: Vaststelling definitief peilbesluit en milieueffectrapport (na de zomer)
2018 - 2020: Uitwerking peilbesluit in peilbeheer
2021: Flexibel peilbeheer gaat volledig in werking.

Houd de website in de gaten voor meer nieuws.

Klik hier voor meer werkzaamheden van het regioteam IJsselmeer/Marmermeer van het Watersportverbond.  

naar boven