Deel dit artikel:

Er worden weer waterplanten gemaaid op de Randmeren

Watersportverbond laat juridisch onderzoeken of watersportsector hieraan moet meebetalen
In juli 2016 worden weer waterplanten gemaaid op de Randmeren. Dit op initiatief van de Coöperatie Gastvrije Randmeren, HISWA vereniging en het Watersportverbond. Ondanks het feit dat zij toestemming hebben om circa 700 hectare te maaien (tegen 350 hectare in de jaren 2014 en 2015), hebben deze 3 partijen gezamenlijk niet voldoende geld om alles te kunnen maaien.

Een verzoek om geld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd afgewezen, onder andere omdat het kabinet van oordeel is dat de watersector moet meebetalen aan het maaien. Het profijtbeginsel zou hiermee zijn ingang doen in deze voor de watersportsector zeer netelige kwestie. De coöperatie wil extra maaien en de sector middels een apart subsidiepotje tegemoetkomen. Maar HISWA vereniging en het Watersportverbond zijn van mening dat de minister de plicht heeft tot onderhouden van haar rijkswegen en dus het maaien moet betalen. Deze kwestie is nu onderwerp van een juridisch onderzoek.

Driejarig pilot ‘Waterplanten maaien op de Randmeren’

Zoals u weet heeft de Coöperatie Gastvrije Randmeren een aantal beheerstaken op en rondom de Randmeren, de meren waaraan u als watersportvereniging gelegen bent. Een van deze taken is het coördineren van het maaien van de voor de waterrecreatie overlast gevende waterplanten. Jaarlijks werd door deze coöperatie tot 2014 een beperkt areaal waterplanten gemaaid ten behoeve van de recreatievaart. Om een grotere oppervlakte te kunnen maaien hebben bovengenoemde coöperatie, HISWA vereniging en het Watersportverbond in 2014 de handen ineen geslagen. Deze 3 partijen hebben sinds 2014 met geld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (€ 150.000 voor de jaren 2014-2016) en van de 16 gemeentes verenigd binnen de coöperatie een driejarig pilot waterplanten maaien op de Randmeren uitgevoerd. Het secretariaat van deze pilot ligt bij de coöperatie. Deze coöperatie treedt ook op als opdrachtgever van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, een stichting speciaal in het leven geroepen door HISWA vereniging en het Watersportverbond. Deze stichting koopt jaarlijks bij beroepsvissers capaciteit in om het maaien met vissersboten uit te voeren. De stichting zelf rekruteert uit haar achterban van HISWA-jachthavens en watersportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond vrijwilligers die, tezamen met de beroepsvissers, het feitelijke maaien voor haar rekening nemen.

Het beoogde resultaat van de pilot van de coöperatie, HISWA vereniging en het Watersportverbond is een duurzame, zelfredzame regionale privaat-publieke samenwerking op het gebied van recreatief beheer en onderhoud in de Randmeren, waarbij met inzet van gezamenlijke middelen in geld en/of natura zoveel mogelijk oppervlakte aan waterplanten wordt gemaaid.

Resultaat 2014-2015 en vervolg in 2016

In de zomers van 2014 en 2015 is hard gewerkt om binnen de bestaande vergunningen zoveel mogelijk hectare te kunnen maaien om de overlast van waterplanten tot een minimum te beperken. Hoewel in deze jaren meer werd gemaaid (200 ha in het Gooi- en Eemmeer en 150 ha in de Veluwerandmeren) dan in het verleden, was er toch sprake van teleurstelling onder de waterrecreanten. Zij zagen dat de 3 partners goed hun best deden om de overlast te bestrijden, maar de wens tot meer en frequenter maaien bleef onder hen bestaan. Gewoonweg omdat er op vele plekken in de zomermaanden toch sprake was van grote groene drijvende massa’s waterplanten waarvan men tijdens het recreëren grote hinder bleef ondervinden.

Op basis van gesprekken met de diverse private en publieke stakeholders is in 2015/2016 besproken hoe aan deze vraag tot meer en frequenter maaien te kunnen voldoen. En deze vraag werd vertaald in een maaivergunning voor 2016. De vergunningverlenende provincies Noord-Holland en Flevoland hebben in dit voorjaar bepaald dat in 2016 op het Gooi- en Eemmeer 400 hectare en op de Veluwerandmeren 300 hectare gemaaid mocht worden. Wel moest aan de voorwaarden van maximaal een keer per jaar maaien en niet eerder dan 1 juli worden voldaan. Een geweldige stap voorwaarts en derhalve een mooi resultaat voor de 3 partners binnen de pilot. Meer maaien betekent immers beter tegemoetkomen aan de wens van de waterrecreant.

Waterrecreatiekaarten geven inzicht waar wel/niet in 2016 gemaaid kan worden

Vervolgens zijn in het voorjaar van 2016 mede als gevolg van de goede samenwerking tussen de coöperatie, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond concept- waterrecreatiekaarten tot stand gekomen. Deze kaarten geven aan waar op de Randmeren de diverse vormen van waterrecreatie kunnen worden beoefend. Denk hierbij aan gebieden voor zwemmen, (les- en wedstrijd-) zeilen en surfen, vissen, kanoën, maar ook aan gebieden die wij met het oog voor flora en fauna met rust willen laten. Deze kaarten zijn vervolgens met natuur- en milieu-organisaties besproken en ook zij gaven hieraan hun goedkeuring. Een fantastisch resultaat, want eindelijk kunnen waterrecreanten op basis van deze kaarten op meer plekken dan voorheen hun hobby bedrijven, met in achtneming van het ongestoord laten van kwetsbare natuurgebieden. Tot slot is besloten dat de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren in 2016 niet meer op basis van meldingen overlast maar op basis van deze kaarten zal gaan maaien. Wat wel en niet gemaaid gaat worden in 2016, kunt u vinden op de site van het Watersportverbond.

Geen extra geld ministerie IenM

Ondanks het heuglijke feit dat er in het jaar 2016 meer gemaaid kan worden dan voorheen (700 hectare in 2016 versus 350 hectare in de jaren daarvoor), ziet de praktijk er anders uit. De coöperatie, HISWA vereniging en het Watersportverbond hebben slechts geld om maximaal circa 450 hectare in dit lopende jaar te kunnen maaien. Om nu de resterende 250 hectare te kunnen maaien hebben de 3 pilotpartners het ministerie van Infrastructuur en Milieu om extra geld gevraagd. Het ministerie kon hierin niet tegemoetkomen en wel om twee redenen. De eerste reden is dat het ministerie niet beschikt over extra geld omdat zij voor forse bezuinigingen staat. Daarnaast is het huidige kabinet van oordeel dat vanaf 2017 de regio Randmeren en de watersector zelf de financiering van het maaien voor haar rekening moeten nemen. Kortom het profijtbeginsel doet zijn intrede binnen deze problematiek, al eerder aangekondigd door de minister van IenM in haar beantwoording op Kamervragen inzake de kwestie overlast waterplanten.

Extra maaien mogelijk, standpunt Watersportverbond

Ondanks dit besluit van het ministerie van IenM wordt per 1 juli gedurende een periode van 3 weken gemaaid op de diverse locaties, te beginnen met de havens en toegangen tot de eilanden. Vervolgens worden de andere locaties gemaaid, let wel tot een maximum van 450 hectare, 100 hectare meer dan in de jaren daarvoor. Voorwaar een mooi resultaat van de 3 initiatienemers. Op de invoering van het profijtbeginsel reageren de drie partners binnen de pilot verschillend. De coöperatie heeft een subsidie bedrag van € 40.000 in het leven geroepen om daarmee initiatieven van inwoners, ondernemers en watersporters, die van mening zijn dat er meer gemaaid moet worden, te ondersteunen. Let wel een hectare maaien kost tussen de € 500 en € 600 en daarvan wil de coöperatie 50% voor haar rekening nemen.

Zo op het eerste oog een sympathiek gebaar van de coöperatie, maar het Watersportverbond (en met haar HISWA vereniging) vraagt zich af of hiermee wordt voorbijgegaan aan de vraag wie formeel de waterbeheerder van de Randmeren is. Immers deze waterbeheerder moet naar mening van het Watersportverbond zorgdragen voor het beheer van de waterplanten in dit gebied. Dat wil zeggen dat indien er sprake is van overlast, deze beheerder niet alleen het initiatief neemt om te maaien, maar dat zij dan ook verantwoordelijk is voor de bekostiging van dit maaien. Dit standpunt wordt nu op initiatief van Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de HISWA vereniging en het Watersportverbond juridisch getoetst en het Watersportverbond hoopt nog deze zomer de uitkomsten van dit onderzoek met u te kunnen delen. Pas na de uitkomst van dit onderzoek willen we in overleg met onze partners in de sector een standpunt bepalen en nadenken over eventuele vervolg stappen.

Mocht u aangaande de inhoud van dit artikel vragen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend beschikbaar om deze te beantwoorden. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer 030-7513707/3 of via de mail.

naar boven